Preinscripció i Matrícula

PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2022-2023

Calendari de preinscripció i matriculació 

Atenent a la RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023 s’ha establert els següents canvis procedimentals per tal de fer els tràmits telemàtics

Les dates del procés de preinscripció i matrícula per aquest curs 2022-2023 són:

 • Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig de 2022, ambdós inclosos de manera presencial.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2022.
 • Termini per presentar una reclamació: del 2 al 6 de juny de 2022.
 • Llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions:  8 de juny
 • Sorteig del número de desempat: entre el 9 i el 13 de juny de 2022.
 • Sorteig del número desempat, en cas de necessitat, a les 10h, sala de plens: 9 de juny
 •  Publicació a la pàgina web de l’Ajuntament i al blog de la LLIM Els Pinyons de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: 10 de juny.
 • Període de matrícula: 13 al 22 de juny, ambdós inclosos.
 • Sol·licitud de tarifació social i autoritzacions pertinents via telemàtica a través del web de l’Ajuntament d’Alella: del 13 de juny al 1 de juliol de 2022.

On fer la preinscripció?

 • Del 9 al 20 de maig, ambdós inclosos, es podrà portar la preinscripció i la documentació relacionada a la LLIM Els Pinyons amb cita prèvia trucant 648.24.06.29 de 9 a 11h i de 15 a 16.30h.
 • L’imprès de sol·licitud de la preinscripció i el document d’autorització es pot trobar uns dies abans a:
  • La pàgina web de l’Ajuntament d’Alella
  • La pàgina web del Departament d’Educació

Documentació que s’ha de presentar obligatòriament per sol·licitar la preinscripció:

 • La sol·licitud de preinscripció original. Cal presentar una única sol·licitud. (Per a llars de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi)
 • Original i fotocòpia del llibre de família (de la pàgina del nen/a) o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Original i fotocòpia  del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Criteris generals d’admissió d’alumnat, barem a aplicar i documentació:

 1. Existència de germans escolaritzats al centre. S’entén que l’alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.(50 punts)
  1. En aquest cas no cal presentar cap documentació, que la LLIM Pinyons fa la comprovació d’ofici.
 2. Que el domicili de la persona sol·licitant(pare, mare o tutor/a) sigui del municipi d’Alella (30 punts) o que a instància del pare o mare, tutor/a, guardador/a de fet (en el sentit de guàrdia legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials), es prengui en consideració que el lloc de treball d’un d’ells sigui Alella (20 punts)
  1. Documentació requerida si s’al·lega el criteri: original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant, o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’original i fotocòpia del contracte laboral o  certificat emès per l’empresa.
 3. Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renta garantia de ciutadania. (15 punts)
  1. Documentació requerida si s’al·lega el criteri: Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

Criteris complementaris d’admissió de l’alumnat i barem a aplicar i documentació:

 • Per discapacitat de l’alumne, pare o mare o germans quan s’acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%  (15 punts)
  • Documentació requerida si s’al·lega el criteri: Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Drets Socials. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció (10 punts)
  • Documentació requerida si s’al·lega el criteri: S’entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10h setmanals.
 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental(10 punts)
  • Documentació requerida si s’al·lega el criteri: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple (10 punts)
  • Documentació requerida si s’al·lega el criteri: Original i fotocòpia del llibre de família.
 • Pel fet que l’alumne es trobi en situació acolliment familiar (10 punts)
  • Documentació requerida si s’al·lega el criteri: Original i fotocòpia de la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme (10 punts)
  • Documentació requerida si s’al·lega el criteri: Original i fotocòpia del certificat que emet la Subdirecció General de suport a Víctimes de violència de gènere o terrorisme.

Criteris de preinscripció i llista d’espera en cas de bessons:

 • En cas de bessons que presentin preinscripció se’ls assignarà el mateix número de sol·licitud. També per efectes del sorteig tal i com es preveu a la resolució del Departament.
 • En cas que hi hagi 4 infants, 2 parelles de bessons, i s’ofereixin dues places vacants al grup que els hi correspon, s’informarà a les famílies prèviament al sorteig que se’ls hi atorga dos números pel sorteig, un per parella de bessons, per evitar que un bessó obtingui plaça i l’altre no.

Sorteig públic

Per tal de resoldre les situacions d’empat que es produeixin en aplicar els criteris de baremació, s’assignarà aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada i es farà públic amb la relació baremada de sol·licituds. Aquest número és el que es tindrà en compte a l’hora de fer el sorteig de desempat en cas que hi hagi més sol·licituds que places ofertades. Es realitzarà, si s’escau, un sorteig per cada grup d’edat.

El sorteig s’ha previst a la Sala de Plens de l’Ajuntament del dia 9 de juny a les 10h i és obert al públic.

MATRÍCULA

La matrícula dels infants ADMESOS es formalitzarà del 13 al 22 de juny, ambdós inclosos, forma presencial amb cita prèvia.

Documentació que s’ha de presentar per fer efectiva la matrícula, si no s’ha presentat en la preinscripció

 • Original i fotocòpia del DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual cosa s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu. 
 • Original i fotocòpia de la Targeta sanitària de l’infant
 • 2 fotos de l’infant

Ø  Sol·licitud de tarifació social i autoritzacions

 • Sol·licitud de tarifació social i autoritzacions pertinents: del 13 de juny al 1 de juliol de 2022

A través de l’apartat de tràmits de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alella es podrà fer la sol·licitud per a la tarifació social de la quota d’escolarització i/o de la quota del menjador fix.

L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considerarà que renuncia a la plaça adjudicada. Per a cobrir la plaça vacant s’utilitzarà la llista d’espera que romandrà vigent fins a finals de setembre. 

Bloc a WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: