Preinscripció i Matrícula

PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2021-2022

Calendari de preinscripció i matriculació 

Atenent a la RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022 s’ha establert els següents canvis procedimentals per tal de fer els tràmits telemàtics

Les dates del procés de preinscripció i matrícula per aquest curs 2021-2022 són:

 • A partir del 6 d’abril, enviar un mail a larisa@cavallcartro.cat demanant el link per poder fer la preinscricpió
 • Presentació de la sol·licitud de la preinscripció i de la documentació escanejada del 10 al 21 de maig, ambdós inclosos
 • Publicació a la pàgina web de l’Ajuntament https://alella.cat/1327 i aquí, blog de la LLIM Els Pinyons, de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb puntuació provisional: 27 de maig
 • Termini per presentar una reclamació: 28 de maig al 4 de juny
 • Llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de juny
 • Sorteig del número desempat, en cas de necessitat, a les 10h, sala de plens: 10 de juny
 • Publicació a la pàgina web de l’Ajuntament i al blog de la LLIM Els Pinyons de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: 11 de juny
 • Període de matrícula: 16 al 22 de juny, ambdós inclosos, també de forma telemàtica.


On trobar el formulari de preinscripció? 

L’imprès de sol·licitud de la preinscripció i el document d’autorització el podeu descarregar aquí:

Sol·licitud de preinscripció

Autorització

 
Criteris generals d’admissió d’alumnat i barem a aplicar: 

 • Existència de germans escolaritzats al centre, o de pare, mare o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció (40 punts)
 • Que el domicili de la persona sol·licitant(pare, mare o tutor/a) sigui del municipi d’Alella (30 punts) o que a instància del pare o mare, tutor/a, guardador/a de fet (en el sentit de guàrdia legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), es prengui en consideració que el lloc de treball d’un d’ells sigui Alella (20 punts)
 • Quan el pare o mare, tutor/a, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania (10 punts)
 • Per discapacitat de l’alumne, pare o mare o germans quan s’acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%  (10 punts)

Criteri complementari d’admissió d’alumnat i barem a aplicar: 

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental (15 punts)

Criteris de preinscripció i llista d’espera en cas de bessons:

 • En cas de bessons que presentin preinscripció se’ls assignarà el nateix número de sol·licitud. També per efectes del sorteig tal i com es preveu a la resolución del Departament. 
 •  En cas que hi hagi 4 infants, 2 parelles de bessons, i s’ofereixin dues places vacants al grup que els hi correspon, s’informarà a les famílies prèviament al sorteig que se’ls hi atorga dos números pel sorteig, un per parella de bessons, per evitar que un bessó obtingui plaça i l’altre no.

Documentació que s’ha de presentar telemàticament per a sol·licitar la preinscripció: 

 • Fotografia o document escanejat del llibre de família (de la pàgina del nen/a) o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Fotografia o document escanejat del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Fotografia o document escanejat del document d‘autorització a la Llar d’Infants Els Pinyons complimentat i signat perquè sol·liciti a l’Ajuntament d’Alella verificar les dades relatives al padró municipal d’habitants i comprovar que l’alumne/a conviu amb la persona sol·licitant. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el document d’autorització a la Llar d’Infants Els Pinyons perquè sol·liciti a l’Ajuntament d’Alella verificar les dades relatives al padró municipal d’habitants i que l’alumne/a conviu amb la persona sol·licitant.

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si s’al·leguen

 1. Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen (40 punts). S’entén que un alumne/a té germans escolaritzats en el centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10h setmanals. 
  -En aquest cas no cal presentar cap documentació, que la LLIM Pinyons fa la comprovació d’ofici.
 2. Que el domicili de l’alumne o alumna sigui el municipi d’Alella (30 punts) o, si s’escau, certificar la proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant (20 punts)
  1. Document escanejat o fotografia del DNI de la persona sol·licitant, o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  2. Document escanejat o fotografia del document d’autorització de la Llar d’Infants Els Pinyons per a sol·licitar a l’Ajuntament d’Alella el volant col·lectiu d’empadronament de l’alumne/a.
  3. Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia escanejada o una fotografia del contracte laboral o  certificat emès per l’empresa.
 3. Renda anual de la unitat familiar (10 punts)
  Document escanejat o fotografia de la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 4. Discapacitat de l’alumne o alumna, pare o mare, tutor, tutor/a o germans (10 punts)
  Document escanejat o fotografia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 5. Condició legal de família nombrosa o monoparental (15 punts)
  Document escanejat o fotografia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Sorteig públic

Per tal de resoldre les situacions d’empat que es produeixin en aplicar els criteris de baremació, s’assignarà aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada i es farà públic amb la relació baremada de sol·licituds. Aquest número és el que es tindrà en compte a l’hora de fer el sorteig de desempat en cas que hi hagi més sol·licituds que places ofertades. Es realitzarà, si s’escau, un sorteig per cada grup d’edat.

MATRÍCULA

La matrícula dels infants ADMESOS es formalitzarà telemàticament a la LLIM Els Pinyons en les dates que s’indiquen del 16 al 22 de juny, ambdós inclosos, també de forma telemàtica.

Documentació que s’ha de presentar per fer efectiva la matrícula,  si no s’ha presentat en la preinscripció.

 • Document escanejat o fotografia del DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.
 • Document escanejat o fotografia del carnet de vacunacions on constin les dosis rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual cosa s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu. 
 • Document escanejat o fotografia de la Targeta sanitària de l’infant
 • 2 fotos de l’infant

L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considerarà que renuncia a la plaça adjudicada. Per a cobrir la plaça vacant s’utilitzarà la llista d’espera que romandrà vigent fins a finals de setembre. 

Crea un lloc web gratuït o un blog a WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: